Bondeupproret.se Donera
Vilka är vi?

Om Bondeupproret

Främja hållbart och lönsamt jordbruk i Sverige genom att stödja och främja metoder, tekniker och innovationer som bidrar till en hållbar utveckling inom jordbruket.

Varför finns vi?

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja och bevaka svenska jordbrukares intressen. Föreningen ska verka för att:

Främja hållbart och lönsamt jordbruk i Sverige genom att stödja och främja metoder, tekniker och innovationer som bidrar till en hållbar utveckling inom jordbruket. Detta inkluderar att främja användningen av miljövänliga odlingstekniker, främja ekologiskt jordbruk, uppmuntra till energieffektiva metoder och bidra till en hållbar markanvändning.

Bevaka och företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och andra intressenter genom att delta i samråd, förhandlingar och remissförfaranden som rör jordbrukssektorn. Föreningen ska aktivt arbeta för att påverka politiska beslut och lagstiftning för att säkerställa en gynnsam och rättvis miljö för svenska jordbrukare.

Verka för kunskapsspridning och utbildning inom jordbruket genom att anordna seminarier, utbildningar, studiebesök och andra aktiviteter som främjar kunskapsutbyte och kompetensutveckling för medlemmarna. Föreningen ska samarbeta med utbildningsinstitutioner, forskningsinstitut och andra aktörer för att främja utvecklingen av kunskap och innovation inom jordbruket.

Stimulera samarbete och utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna genom att underlätta nätverksbyggande och informationsutbyte mellan jordbrukare och andra aktörer inom jordbrukssektorn. Föreningen ska anordna mötesplatser, konferenser och andra aktiviteter där medlemmarna kan dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis.

Arbeta för en hållbar utveckling av jordbruket med hänsyn till miljö, djurvälfärd och sociala aspekter genom att främja metoder och arbetssätt som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar jordbruksproduktion. Föreningen ska uppmuntra till respektfull behandling av djur, främja etiska och rättvisa arbetsförhållanden samt arbeta för att minska negativa miljöpåverkan från jordbruket.

Vill du engagera dig?

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in