Detta är en artikelrubrik. Ersätt den med ditt eget innehåll.

Författarens namn

1. Föreningens namn

Föreningens namn är Föreningen Bondeupproret. Föreningen är en ideell förening registrerad i enlighet med svensk föreningslagstiftning.

2. Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att främja och bevaka svenska jordbrukares intressen. Föreningen ska verka för att:

a) Främja hållbart och lönsamt jordbruk i Sverige genom att stödja och främja metoder, tekniker och innovationer som bidrar till en hållbar utveckling inom jordbruket. Detta inkluderar att främja användningen av miljövänliga odlingstekniker, främja ekologiskt jordbruk, uppmuntra till energieffektiva metoder och bidra till en hållbar markanvändning.

b) Bevaka och företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, organisationer och andra intressenter genom att delta i samråd, förhandlingar och remissförfaranden som rör jordbrukssektorn. Föreningen ska aktivt arbeta för att påverka politiska beslut och lagstiftning för att säkerställa en gynnsam och rättvis miljö för svenska jordbrukare.

c) Verka för kunskapsspridning och utbildning inom jordbruket genom att anordna seminarier, utbildningar, studiebesök och andra aktiviteter som främjar kunskapsutbyte och kompetensutveckling för medlemmarna. Föreningen ska samarbeta med utbildningsinstitutioner, forskningsinstitut och andra aktörer för att främja utvecklingen av kunskap och innovation inom jordbruket.

d) Stimulera samarbete och utbyte av erfarenheter mellan medlemmarna genom att underlätta nätverksbyggande och informationsutbyte mellan jordbrukare och andra aktörer inom jordbrukssektorn. Föreningen ska anordna mötesplatser, konferenser och andra aktiviteter där medlemmarna kan dela kunskap, erfarenheter och bästa praxis.

e) Arbeta för en hållbar utveckling av jordbruket med hänsyn till miljö, djurvälfärd och sociala aspekter genom att främja metoder och arbetssätt som bidrar till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar jordbruksproduktion. Föreningen ska uppmuntra till respektfull behandling av djur, främja etiska och rättvisa arbetsförhållanden samt arbeta för att minska negativa miljöpåverkan från jordbruket.

3. Medlemskap

a) Medlemskap i föreningen är öppet för alla personer eller juridiska personer som delar föreningens ändamål och vill främja svenska jordbrukares intressen.

b) Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till föreningens styrelse. Ansökan ska innehålla relevant information om den sökande och deras koppling till jordbruket.

c) Styrelsen beslutar om medlemskap och kan avvisa en ansökan om det finns saklig grund för det.

d) Medlemmar förväntas betala en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Medlemsavgifterna används för att finansiera föreningens verksamhet och projekt.

4. Organisation

a) Föreningen styrs av ett årsmöte och en styrelse.

b) Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls årligen. Extra årsmöte kan kallas in vid behov. Kallelse och dagordning för årsmötet ska skickas ut till medlemmarna senast [ange antal dagar] före mötet.

c) Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Val av mötesordförande och mötessekreterare.

 • Val av justerare tillika rösträknare.

 • Godkännande av dagordningen.

 • Presentation av föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport.

 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 • Val av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga ledamöter till styrelsen.

 • Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 • Behandling av inkomna motioner och ärenden.

 • Fastställande av medlemsavgifter och budget för kommande verksamhetsår.

 • Övriga ärenden som framkommer på dagordningen eller som medlemmarna önskar ta upp.

 • d) Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och förvaltningen av föreningens tillgångar. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga ledamöter. Antalet ledamöter fastställs av årsmötet. Styrelsen väljs av årsmötet för en mandatperiod om [ange antal år]. Styrelseledamöter kan omväljas.

 • e) Styrelsen ska regelbundet hålla möten för att planera och genomföra föreningens verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut i enlighet med årsmötets riktlinjer och föreningens stadgar.

 • f) Föreningen kan inrätta arbetsgrupper, utskott eller andra organ för att utföra specifika uppgifter eller projekt. Dessa organ ska rapportera till och vara underställda styrelsen.


5. Ekonomi

a) Föreningens ekonomi ska skötas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagar och regler.

b) Föreningen kan ta emot gåvor, donationer och bidrag från privatpersoner, organisationer eller företag, under förutsättning att dessa inte strider mot föreningens ändamål och att de följer de lagar och regler som gäller för sådana bidrag.

c) Föreningens tillgångar och medel ska användas för att främja föreningens ändamål och verksamhet. Eventuella överskott ska återinvesteras i föreningens verksamhet och inte fördelas till medlemmarna.

d) Föreningens ekonomiska redovisning ska vara öppen och tillgänglig för medlemmarna. Årsredovisning och bokslut ska upprättas och presenteras vid årsmötet och revisorerna ska granska dessa.

Dessa stadgar antogs vid föreningens konstituerande möte och kan ändras genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte. Ändringar av stadgarna ska godkännas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna vid årsmötet eller extra årsmötet.

Föreningen ska registreras hos lämplig myndighet och efterleva eventuella skyldigheter och rapporteringskrav enligt gällande lagstiftning för ideella föreningar.